Privacyverklaring

Privacyverklaring


Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van natuurgeneeskundige behandelingen het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Social media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Wij hebben daar geen invloed op.

 

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via info@hijamaencuppingkliniek.nl

Privacy Verklaring bij aangaan van een behandeling
Dit is de privacy verklaring van onze natuurgeneeskundige praktijk. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen bij onze behandelingen. Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om aan wettelijke eisen te voldoen.

Verzamelde gegevens
Bij een behandeling vragen wij om persoonlijke gegevens om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen) het behandelen van geschillen het doen uitoefenen van accountantscontrole het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden
De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan: Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling zoals uw huisarts met uw expliciete toestemming. Degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek) zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst. Derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft anderen, indien:u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak). Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het behandelverslag vastgelegd.

INZAGERECHT:
1 U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.

BEVEILIGING EN GEHEIMHOUDINGSPLICHT:

  1. De gegevens binnen het patiëntendossier worden geheim gehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking te maken hebben.
  2. Behalve de natuurgeneeskundige die u behandelt heeft ook een aantal andere personen toegang tot de gegevens die in het dossier zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere natuurgeneeskundigen in onze praktijk, waarnemers, eventuele stagiaires en eventuele administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

BEWAARTERMIJN:

  1. Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien
  2. Indien de gegevens zodanig bewerkt zijn dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm langer dan 15 jaar bewaard blijven.
× Hoe kan ik u helpen?